වන්නේ HDPE ජලනල

ISO4427 / ලෙස / NZS4130 / BS EN 12201 සම්මත වන්නේ HDPE නල, හොඳම සිමෙන්ති තොග මිල ඉහළ SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21 සහ SDR26 පීඩන ශ්රේණිගත උසස් තත්ත්වයේ වසර 15 සමග එරෙහිව වරෙන්තුවක් නිකුත් සමග dn20-1200mm සිට ලබා ගත හැකි. සන්ප්ලාස්ට් සිට වන්නේ HDPE ජල සැපයුම නල වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න !!

  වන්නේ HDPE ජල නල

  වන්නේ HDPE ජල නල

  වන්නේ HDPE රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නල

  වන්නේ HDPE රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නල

  වන්නේ HDPE ගෑස් නල

  වන්නේ HDPE ගෑස් නල