වන්නේ HDPE නල වෑද්දුම් යන්ත්

සන්ප්ලාස්ට් වන්නේ HDPE නල සඳහා වන්නේ HDPE නල වෑද්දුම් යන්ත්, වන්නේ HDPE බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත් සහ වන්නේ HDPE electrofusion වෙල්ඩින් ලබා ගත හැකි යන්ත්රයක්, සුපිරි ගුණාත්මක අවුරුදු 1 සඳහා වරෙන්තු නිකුත් කිරීමට, හොඳම කර්මාන්ත ශාලාව මිලක් ලබා දීමට නොහැක. කෙටි ලබා දීමේ කාලය සඳහා ලබා ගත හැකි කොටස්. ඔබ අපේ වන්නේ HDPE නල වෑද්දුම් යන්ත් උනන්දුවන්නේ නම් අපට නිදහසේ අමතන්න

  SPH160 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH160 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH200 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH200 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH250 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH250 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH315 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH315 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH450 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH450 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH630 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH630 හයිඩ්රොලික් බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH800 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPH800 හයිඩ්රොලික් බට් විලයන වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL160-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL160-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL200-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL200-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL250-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPL250-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPA160-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPA160-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPA200-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

  SPA200-4M අත්පොත බට් ෆියුෂන් වෑද්දුම් යන්ත්

12ඊළඟ> >> පිටුව 1/2