වන්නේ HDPE පයිප්ප උපාංග

ISO4427-3, EN12201-3, AS4129, ISO21307 සම්මත වන්නේ HDPE පයිප්ප උපාංග, සුපිරි ගුණාත්මක වසර 15 ක් තුල එරෙහිව වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීමට, හොඳම කර්මාන්ත ශාලාව තොග මිල ගණන්, කෙටි ලබා දීමේ කාලය සමග ලබා ගත හැකි කොටස්. ඔබ අපේ වන්නේ HDPE පයිප්ප උපාංග අවශ්ය වේ නම්, අපට නිදහසේ අමතන්න!

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් ෙකටි නෙරිගැටියේ

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් ෙකටි නෙරිගැටියේ

  වානේ පිටුබලය රින්ග්ස්

  වානේ පිටුබලය රින්ග්ස්

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 90 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 90 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 45 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 45 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 22.5 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් 22.5 උපාධිය වැලමිට

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් සමාන ටී

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් සමාන ටී

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් කුරුස උපාංග වෙළඳනාමයක්

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් කුරුස උපාංග වෙළඳනාමයක්

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් අවසානය Cap

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් අවසානය Cap

  ටී අඩු වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන්

  ටී අඩු වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන්

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් Reducer

  වන්නේ HDPE බට් ෆියුෂන් Reducer

  වන්නේ HDPE අළුත්වැඩියා ගමනට සූදානම්

  වන්නේ HDPE අළුත්වැඩියා ගමනට සූදානම්

  වන්නේ HDPE Electrofusion සමාන සමබන්ධ

  වන්නේ HDPE Electrofusion සමාන සමබන්ධ

123ඊළඟ> >> පිටුව 1/3