پارچه نل Dredging Floater

پارچه پایپ dredging floater، منځني تراکم فیلم موادو سره د ښه انعطاف کړې، سره د لوړ قوت اورتان فوم، صاف، پروف موادو سره د ښه فعالیت، لوړ buoyancy، آسانه installtion ډک. له مونږ سره اړيکه په آزاده توګه که تاسو زموږ په پارچه پایپ dredging floater مينه!

    پارچه نل Dredging Floater

    پارچه نل Dredging Floater