បំពង់ Hdpe

ISO4427 / AS / NZS4130 / BS EN 12201 បំពង់ HDPE ស្តង់ដារអាចរកបានពី dn20-1200mm មានអត្រាសម្ពាធនៃ SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21 & SDR26, ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធានា 15 ឆ្នាំ, តម្លៃលក់ដុំល្អបំផុត។ ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់សេចក្ដីលម្អិតបន្ថែមនៃ HDPE ផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីបំពង់ SUNPLAST !!

  HDPE បំពង់ទឹក

  HDPE បំពង់ទឹក

  HDPE បំពង់បូមខ្សាច់

  HDPE បំពង់បូមខ្សាច់

  HDPE បំពង់ហ្គាស

  HDPE បំពង់ហ្គាស